Art.   1.    El   Club   Pratenc   AA,   amb   el   suport institucional    de    l'Ajuntament    del    Prat    de Llobregat,       amb       l'autorització       de       la Federació    Catalana    d'Atletisme,    i    sota    el control      del      Comitè      Català      de      Jutges organitza    la    V    Mitja    Marató    del    Prat    de Llobregat    i    Cursa    Popular    de    5    km        el diumenge 5 de novembre de 2017.   Art.   2 .   La   distància   de   la   Mitja   Marató   del Prat     de     Llobregat     serà     de     21.097     km oficialment     certificats     per     la     Federació Catalana d'Atletisme.  La     sortida     estarà     situada     al     carrer     del Roure,     al     costat     del     Complex     Esportiu Municipal   Sagnier   del   Prat   de   Llobregat,   i   la arribada    al    mateix    lloc,    dintre    de    l’estadi d’atletisme. L'hora   de   sortida   de   la   Mitja   Marató   serà   a les   10   h   i   de   la   Cursa   de   5   km   serà   a   les   9 hores.    En    la    prova    de    5    km    hi    haurà    la possibilitat     de     ferla     corrent     o     amb     la modalitat de marxa atlètica. Art.   3.    Es   pot   participar   a   partir   de   18   anys. Les   categories   a   la   Mitja   Marató   del   Prat   de Llobregat,   tant   masculines   com   femenines, seran les següents: •1M i 5F de 18 anys a 34 anys •2M i 6F de 35 anys a 44 anys •3M i 7F de 45 anys a 54 anys •4M i 8F a partir dels 55 anys A   la   Cursa   de   5   Km   del   Prat   de   Llobregat,   hi haurà   una   única   categoria   femenina   i   una única    categoria    masculina,    per    cadascuna de   les   modalitats   de   cursa   i   marxa.      Es   pot participar a partir de 15 anys. Art. 4 i 5.   Inscripcions Art. 6 . L'organització pot demanar el DNI o similar per comprovar l'edat i/o la identitat de l'atleta. Els atletes estrangers no residents hauran de tenir la llicència de la Federació Catalana d'Atletisme. Art. 7 . Els avituallaments estaran situats en els quilòmetres 5, 10 i 15 aproximadament, així com a l’arribada. Art 8.  Les dues curses estaran degudament senyalitzades i autoritzades. Els atletes circularan per la dreta de la carretera, sempre que no s'indiqui el contrari. A partir de les 2 hores i 30 minuts, després de donada la sortida, es tancaran els controls dels circuits, els avituallaments i altres serveis de l'organització. Els participants que segueixin corrent a partir d'aquest moment ho faran sota la seva responsabilitat. Per la cursa de  5 km el temps límit és de 1 hora.

   Diumenge 5 de Novembre 2017  *** 10:00 h Mitja Marató  ***  9:00 h Cursa de 5 km i Marxa Atlètica 5 km

Art. 9.  Els organitzadors, els serveis mèdics de la competició i els jutges àrbitres estan facultats per retirar i/o desqualificar abans i durant la prova els atletes que manifestin un mal estat físic, no facin el recorregut complet, no portin xip o no el portin en el lloc designat per l'organització, que no portin dorsal o no el portin en el lloc designat per l'organització, els que dobleguin o manipulin la publicitat del dorsal i els que manifestin un comportament incorrecte i/o no esportiu, abans, durant i després de la cursa. Art. 10. Es lliuraran els trofeus següents: Mitja Marató •Als tres primers classificats i a les tres primeres classificades de la general •Al primer classificat  de cadascuna de les 8 categories especificades a l’article 3 d’aquest reglament. Aquells que tinguin trofeu a la general no en tindran a la seva categoria. •Al primer classificat  i a la primera classificada de la modalitat handbike. Equips de 3 membres d’una mateixa empresa: •Equip masculí més ràpid (sumant els temps dels 3 corredors) •Equip femení més ràpid (sumant els temps de les 3 corredores) •Equip mixt masculí/femení més ràpid (sumant els temps dels 3 corredors) Per optar a la classificació per membres d’una mateixa empresa cal fer la inscripció en el formulari específic per a tal fi.  Cursa 5 Km: •Als tres primers classificats i a les tres primeres classificades de la general de la cursa •Als tres primers classificats i a les tres primeres classificades de la general de la modalitat de marxa atlètica Equips de 3 membres d’una mateixa empresa: •Equip masculí més ràpid (sumant els temps dels 3 corredors) •Equip femení més ràpid (sumant els temps de les 3 corredores) •Equip mixt masculí/femení més ràpid (sumant els temps dels 3 corredors) Per optar a la classificació per membres d’una mateixa empresa cal fer la inscripció en el formulari específic per a tal fi.
Art. 11. Serà obligatori córrer amb xip de Champion Chip de propietat o de lloguer. En cas de no tenir xip propi de Champion Chip l'organització facilitarà un xip de lloguer que serà obligatori tornar-lo en acabar la cursa. Art. 12. El sol fet d'inscriure's autoritza expressament a l'organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suports gràfics coneguts o desconeguts, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst. Art. 13. Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al Jutge Àrbitre, acompanyades de 50 €, com a dipòsit, i només seran acceptades fins a 30 minuts després de coneguda la classificació de la cursa. En el cas de ser acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit. Art. 14. La cursa només podrà ser suspesa en cas de que per inclemències del temps o qualsevol altre problema així ho determini el Jutge Àrbitre. Art. 15. Aquesta competició es regirà d'acord amb la Normativa de Curses de Fons de la Federació Catalana d'Atletisme i tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt d'acord amb el Reglament de la IAAF. Art. 16. El Pratenc Associació d'Atletisme, l'Ajuntament del Prat de Llobregat i la Federació Catalana d'Atletisme, no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors abans, durant i després de la competició. Els participants estaran coberts per una assegurança d'accidents. Art. 17. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest reglament. Descarrega el reglament en PDF

Reglament